หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 ประกาศและแบบฟอร์มงานวิจัย
No.  หัวข้อ แสดง
 เกณฑ์การเบิกงบประมาณวิจัยสำหรับอาจารย์
 14/09/2563
55 
 สกอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
 13/03/2561
206 
 สัญญาทุน
 12/09/2560
224 
 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 29/06/2560
242 
 แบบคำร้องขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย
 29/06/2560
260 
 แบบคำร้องขออนุมัติเงินค่าตอบแทนผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ
 29/06/2560
234 
 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย
 29/06/2560
233 
 แบบคำร้องขออนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1
 29/06/2560
233 
 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
264 
10   แบบคำร้องขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินวิจัยตลอดโครงการ
 29/06/2560
237 
11   แบบคำร้องขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติทุนงวดสุดท้าย
 29/06/2560
233 
12   แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
252 
13   แบบประเมินการอ่านผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 29/06/2560
226 
14   แบบคำร้องขอส่งรายงานผลความก้าวหน้างานของงานวิจัย และขออนุมัติทุน
 29/06/2560
263 
15   ข้อตกลงในการรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
 29/06/2560
226 
16   แบบคำร้องขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
310 
17   แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
279 
18   ประกาศทุนวิจัย ปี 2558
 29/06/2560
245