หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 ประกาศและแบบฟอร์มงานวิจัย
No.  หัวข้อ แสดง
 สกอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
 13/03/2561
136 
 สัญญาทุน
 12/09/2560
154 
 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 29/06/2560
167 
 แบบคำร้องขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย
 29/06/2560
168 
 แบบคำร้องขออนุมัติเงินค่าตอบแทนผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ
 29/06/2560
160 
 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย
 29/06/2560
171 
 แบบคำร้องขออนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1
 29/06/2560
172 
 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
166 
 แบบคำร้องขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินวิจัยตลอดโครงการ
 29/06/2560
167 
10   แบบคำร้องขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติทุนงวดสุดท้าย
 29/06/2560
156 
11   แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
165 
12   แบบประเมินการอ่านผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 29/06/2560
154 
13   แบบคำร้องขอส่งรายงานผลความก้าวหน้างานของงานวิจัย และขออนุมัติทุน
 29/06/2560
183 
14   ข้อตกลงในการรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
 29/06/2560
160 
15   แบบคำร้องขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
186 
16   แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
197 
17   ประกาศทุนวิจัย ปี 2558
 29/06/2560
154