หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 การเผยแพร่งานวิจัย
No.  หัวข้อ แสดง
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
 05/08/2562
557 
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
 15/07/2562
516 
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
 22/07/2562
531 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 22/07/2562
583 
 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562
 19/03/2562
487 
 ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
 14/03/2562
517 
 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"
 18/03/2562
490 
 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะคุรุศาสตร์วิจัย 2562/NACE 2019 การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ"
 14/03/2562
505 
 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
 04/03/2562
488 
10   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2019
 04/03/2562
500 
11   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง "Thailand Transformation for Sustainable Growth"
 28/02/2562
541 
12   ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 04/03/2562
503 
13   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9
 04/03/2562
552 
14   โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร "การเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ"
 11/02/2562
531 
15   ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
 11/02/2562
504 
16   ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
 11/02/2562
462 
17   ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
 07/12/2561
427 
18   ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 27/02/2561
482 
19   โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560
 19/12/2560
623 
20   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.อ.ตรัง วิจัยประจำปี 2561
 06/12/2560
515 
21   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8
 22/11/2560
635 
22   ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 22/11/2560
532 
23   ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครอบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 03/11/2560
554 
24   ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก
 03/11/2560
562 
25   ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
 30/10/2560
552 
26   ขอเชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 30/10/2560
528 
27   ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8
 02/10/2560
563 
28   ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 20/09/2560
542 
29   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 12/09/2560
474 
30   ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 12/09/2560
529 
31   ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
 08/09/2560
610 
32   ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 08/09/2560
610