หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
99 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
91 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
109 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
118 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
112 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
104 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
116 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
124 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
121 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
111 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
111 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
107 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
122 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
111 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
110 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
115 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
114 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
106 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
113 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
111 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
111 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
124 
23   Transcript
 22/06/2560
114