หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
250 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
248 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
260 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
275 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
274 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
252 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
291 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
286 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
279 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
273 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
288 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
253 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
278 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
239 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
264 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
260 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
270 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
260 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
286 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
267 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
274 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
286 
23   Transcript
 22/06/2560
294