หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
120 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
114 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
132 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
139 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
131 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
123 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
147 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
140 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
147 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
133 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
136 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
128 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
140 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
130 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
131 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
130 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
134 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
125 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
137 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
133 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
132 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
146 
23   Transcript
 22/06/2560
141