หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
327 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
317 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
338 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
354 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
347 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
314 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
357 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
365 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
350 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
352 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
346 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
328 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
356 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
296 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
326 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
327 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
342 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
339 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
370 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
350 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
338 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
354 
23   Transcript
 22/06/2560
363