หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
75 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
69 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
87 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
95 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
87 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
78 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
93 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
101 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
97 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
89 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
85 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
83 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
100 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
87 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
86 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
91 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
88 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
83 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
88 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
85 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
84 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
99 
23   Transcript
 22/06/2560
88