หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
418 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
403 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
432 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
447 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
429 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
406 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
436 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
459 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
441 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
444 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
420 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
421 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
443 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
370 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
421 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
396 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
428 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
415 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
458 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
437 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
419 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
439 
23   Transcript
 22/06/2560
440