หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
222 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
217 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
230 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
240 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
242 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
221 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
259 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
248 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
252 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
231 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
253 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
227 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
241 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
212 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
233 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
230 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
238 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
232 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
253 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
240 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
232 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
261 
23   Transcript
 22/06/2560
266