หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
82 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
76 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
95 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
102 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
95 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
87 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
101 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
110 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
107 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
97 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
93 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
91 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
107 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
95 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
94 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
99 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
97 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
91 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
96 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
92 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
94 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
107 
23   Transcript
 22/06/2560
100