หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
279 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
278 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
292 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
306 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
305 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
279 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
315 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
319 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
306 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
306 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
312 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
283 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
310 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
263 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
290 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
287 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
299 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
292 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
326 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
295 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
302 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
312 
23   Transcript
 22/06/2560
322