หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
519 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
491 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
533 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
529 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
522 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
501 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
521 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
550 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
534 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
536 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
512 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
518 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
538 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
465 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
522 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
477 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
529 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
511 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
553 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
529 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
509 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
539 
23   Transcript
 22/06/2560
551