หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
388 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
373 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
394 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
414 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
394 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
368 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
405 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
423 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
405 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
405 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
389 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
387 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
410 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
342 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
381 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
366 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
391 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
387 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
429 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
400 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
386 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
405 
23   Transcript
 22/06/2560
410