หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 05/01/2561
156 
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
150 
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
164 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
182 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
166 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
155 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
177 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
173 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
184 
10   เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
165 
11   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
171 
12   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
159 
13   ขอลาออก
 22/06/2560
174 
14   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
164 
15   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
166 
16   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
163 
17   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
163 
18   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
162 
19   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
177 
20   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
186 
21   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
166 
22   ใบรับรอง
 22/06/2560
194 
23   Transcript
 22/06/2560
176