หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
       ปีการศึกษาที่นำเสนอ


       ปีงบประมาณ


       นักวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ของบริษัทจำกัดในจังหวัดลำปาง
The Effected Factor of the Decision Making Using the Service of Accounting Firms for Limited Companies in Lampang.
นักวิจัย  ทรายทอง เลิศเปียง
ปีงบประมาณ  2559
ปีที่นำเสนอ  2559
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดลำปาง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ และทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปัจจัยด้านอื่น ๆ คือการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากงานสอบบัญชี การให้คำแนะนำและให้บริการอื่น ภายหลังจาการปฏิบัติงานสอบบัญชี สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัททันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน ปัจจัยด้านการยอมรับของสำนักงานบัญชี ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  ปัจจัยด้านที่ตั้งของสำนักงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านมรรยาทของผู้สอบบัญชี และปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการวิจัยปัจจัยด้านอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดมากที่สุด ดังนั้นผู้สอบบัญชีและทีมงานควรมีการให้คำแนะนำและให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน

 เอกสารแนบ
      1. บทที่-4
      2. บทที่1
      3. บทที่2
      4. บทที่3
      5. บทที่5
      6. บรรณานุกรม