คณะวิชาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

   คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยียานยนต์
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์