ข้อตกลงการสมัครเรียน

   1. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด
   2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบทุกช่องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของ ผู้สมัครเอง
   3. ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึก มิฉะนั้นจะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลใดๆ ได้

   หลักสูตรที่ต้องการสมัคร    
   ข้อมูลผู้สมัคร
          กู้ กยศ.
          หมายเลขบัตรประชาชน      
          ชื่อ      นามสกุล 
          Name              Surname 
          วันเกิด   สัญชาติ   เชื้อชาติ   ศาสนา 
          อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ซอย   ถนน 
          ตำบล   อำเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์ 
          โทรศัพท์   มือถือ   อีเมลล์ 
   ข้อมูลวุฒิการศึกษา (ระดับ ม.6/ปวช.3)
          วุฒิการศึกษา    สาขา 
          เกรดเฉลี่ยสะสม    สำเร็จการศึกษาจาก  
          จังหวัด     เลขที่หลักฐานการศึกษา 
   ข้อมูลวุฒิการศึกษา (ระดับ ปวส.2)
          วุฒิการศึกษา    สาขา 
          เกรดเฉลี่ยสะสม    สำเร็จการศึกษาจาก  
          จังหวัด     เลขที่หลักฐานการศึกษา 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในระเบียบการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และข้อความข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น