งานบุคคล

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


เอกสารงานบุคคล     
       ระเบียบรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2566  <19/05/2566>
       ระเบียบ ว่าด้วย การทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคณสมบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566.pdf  <30/03/2566>
       ข้อบังคับ ว่าด้วย การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565 (ประเภททั่วไป)(2)  <03/01/2566>
       ข้อบังคับ ว่าด้วย การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565 (ประเภททั่วไป)(1)  <03/01/2566>
       ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565  <21/12/2565>
       ข้อบังคับ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของนายกสภา กรรการสภา ผู้บริหารและบุคลากร นักศึกษาฯ  <08/03/2564>
       ข้อบังคับวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ว่าด้วยเรื่อง ธรรมภิบาล พ.ศ.2564  <08/03/2565>