งานบุคคล

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


เอกสารงานบุคคล     
       แบบแจ้งการใช้สิทธิวันหยุด  <04/10/2566>
       แบบฟอร์มใบสมัครงาน  <22/02/2566>
       บค.20 แบบแจ้งบุคลากรปฏิบัติงาน(ฉบับแก้ไข เริ่มใช้ปีการศึกษา2565)  <26/01/2566>
       แบบรายงานการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ (บค.10)  <08/04/2558>
       แบบรายงานการปฏิบัติงานสายวิชาการ (บค.09)  <08/04/2558>
       คู่มือบุคลากร  <22/03/2556>
       ใบลาล่วงหน้า  <02/11/2555>
       ใบลาย้อนหลัง  <02/11/2555>
       แบบแจ้งบุคลากรปฏิบัติงาน  <02/11/2555>