งานบุคคล

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


เอกสารงานบุคคล     
       แบบแจ้งบุคลากรปฏิบัติงาน บค.20  <16/05/2567>
       หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล(นักศึกษา)  <15/05/2567>
       ใบลาย้อนหลัง บค.06  <24/04/2567>
       ใบลาล่วงหน้า บค.05 ปรับปรุง 2567  <22/04/2567>
       ใบแจ้งการใช้สิทธิวันหยุด บค.21 ปรับปรุง 2567  <22/04/2567>
       งปม.005แบบสรุปการเบิกเงินทดรองจ่าย -2567  <02/04/2567>
       แบบฟอร์ม-งปม001-2(2567) ขออนุมัติเบิกเงิน  <02/04/2567>
       ระเบียบ-กกอ.ตำแหน่งทางวิชาการปี-2565-และแนบท้าย  <19/10/2566>
       ผังขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชากา  <19/10/2566>
       แบบฟอร์มใบสมัครงาน  <22/02/2566>
       แบบรายงานการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ (บค.10)  <08/04/2558>
       แบบรายงานการปฏิบัติงานสายวิชาการ (บค.09)  <08/04/2558>
       คู่มือบุคลากร  <22/03/2556>
       แบบแจ้งบุคลากรปฏิบัติงาน  <02/11/2555>