งานบุคคล

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


เอกสารงานบุคคล     
       คำสั่งที่ 026-2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา(น.ส.จุฬารัตน์ ปัญญายืน).pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 025-2566 แต่งตั้งผู้อำนวยการงานบัณฑิตศึกษา (รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน).pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 024-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารลานนาวิชาการ.pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 032-2566 แต่งตั้งคณาจารย์ ป.เอก(ดร.ดาวสวรรค์ ศุภธนศักดิ์สิริ).pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 031-2566 แต่งตั้งคณาจารย์ ป.เอก(ผศ.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน).pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 030-2566 แต่งตั้งคณาจารย์ ป.เอก(รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล).pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 029-2566 แต่งตั้งคณาจารย์ (ดร.ดาวสวรรค์ ศุภธนศักดิ์สิริ).pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 028-2566 แต่งตั้งคณาจารย์ (ผศ.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน).pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 027-2566 แต่งตั้งคณาจารย์ (รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล).pdf  <24/08/2566>
       คำสั่งที่ 023-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBM) ปรับปรุง 2567.pdf  <16/08/2566>
       คำสั่งที่ 021-2566 แต่งตั้งอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.ดร.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์).pdf  <08/08/2566>
       คำสั่งที่ 017-2562 แต่งตั้งคณาจารย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ(อ.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์).pdf  <04/08/2566>
       คำสั่งที่ 020-2566 พ้นสภาพคณาจารย์ (อ.ชลธิชา รอดหิรัญ).pdf  <26/07/2566>
       คำสั่งที่ 019-2566 พ้นสภาพคณาจารย์ (อ.รุ่งทรัพย์ ราษฎร์นิยม).pdf  <26/07/2566>
       คำสั่งที่ 018-2566 พ้นสภาพคณาจารย์ (อ.เจริญศรี ยอมเจริญ).pdf  <26/07/2566>
       คำสั่งที่ 017-2566 แต่งตั้งคณาจารย์ (อ.รพีพรรณ โสภากุล).pdf  <26/07/2566>
       คำสั่งที่ 016-2566 แต่งตั้งคณาจารย์(อ.ดร.กฤต พันธุ์ปัญญา).pdf  <26/07/2566>
       คำสั่งที่ 015-2566 แต่งตั้งคณาจารย์ (อ.พิมพร เทพปินตา).pdf  <26/07/2566>
       คำสั่งที่ 014-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ปี 2565.pdf  <04/07/2566>
       คำสั่งที่ 013-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปี2565.pdf  <04/07/2566>
       คำสั่งที่ 008-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ.2565.pdf  <28/06/2566>
       คำสั่งที่ 005-2566 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ พ.ศ.2566.pdf  <28/06/2566>
       คำสั่งที่ 012-2566 แต่งตั้งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ (อ.อัจฉรา เฮ่ประโคน).pdf  <28/06/2566>
       คำสั่งที่ 011-2566 พ้นสภาพรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ(อ.จินตนา จันเรือน).pdf  <28/06/2566>
       คำสั่งที่ 010-2566 แต่งตั้งหัวหน้สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่(ดร.คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์).pdf  <28/06/2566>
       คำสั่งที่ 009-2566 พ้นสภาพหัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (อ.ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์).pdf  <28/06/2566>