งานบุคคล

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


เอกสารงานบุคคล     
       คำสั่งที่ 006-2565 เรื่องแต่งตั้งคณาจารย์ (อ.ศรวัสย์ สมสวัสดิ์)  <01/07/2565>
       คำสั่งที่ 005-2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 7  <02/06/2565>
       คำสั่งที่ 004-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  <06/05/2565>
       คำสั่งที่ 002-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ  <14/03/2565>
       คำสั่งที่ 001-2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานบุคคล(อ.พิมพร เทพปินตา)  <10/01/2565>