เว็บไซต์พิธีประสาทปริญญาบัตร

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รุ่นที่ 12 ทุกท่าน
ขอเชิญบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ
โดยประธานในพิธี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


กำหนดการจัดซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 วิธีการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
วิธีการขึ้นทะเบียนบัณฑิต :
1. ก่อนขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกคนเข้าไปตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำได้ที่ http://www.employ.mua.go.th
    หลังจากที่เข้าไปทำแบบสอบถามเรียบร้อย ให้ทำการพิมพ์ หรือบันทึกไฟล์ หรือ ถ่ายรูป ใบตอบแบบสอบถาม
    เพื่อนำมาแสดงในวันรายงานตัว ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ
    * บัณฑิตที่ยื่นสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้ตอบแบบสอบถามหลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร และตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - สกุล ได้ที่เพจ รายชื่อบัณฑิต
    ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
3. แสดงใบตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/messages/t/lit.ac.th
หรือ โทรสอบถามได้ที่ 054 – 811603 ต่อ 16 สำนักงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 การสั่งจองชุดครุย
การสั่งจองชุดครุย สามารถสั่งได้ 2 วิธี คือ :
1. บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยได้ด้วยตัวเอง โดยไปที่ร้าน เดอะเกร๊ท เลขที่ 5 ซอย 3 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง
    จ.เชียงใหม่
2. บัณฑิตสามารถโทรศัพท์ไปสั่งจองได้ที่เบอร์ 053 – 226947 และ 081-9041249 รายละเอียดที่บัณฑิตจะต้องแจ้งกับทางร้าน
    คือ ชื่อ – สกุล คณะ สาขาวิชา น้ำหนักและส่วนสูง

      • บัณฑิตจะได้รับชุดครุยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับจ่ายค่ามัดจำชุดจำนวน 2,000 บาท
        
      • บัณฑิตต้องคืนชุดครุยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร และรับค่ามัดจำ 2,000 บาท
        คืนในวันเดียวกัน

      ••• ร้านให้เช่าฟรีต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ หลังจากนั้น คิดค่าเช่าวันละ 100 บาท โดยส่งคืนร้านด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
        (แนบชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร)
        
*** ค่าเช่าชุดครุยรวมอยู่ในค่าลงทะเบียน (ค่ามัดจำไม่รวมกับค่าลงทะเบียน)
*** ในกรณีที่บัณฑิตต้องการสั่งตัดชุดครุย ราคาชุดละ 2,500 บาท
*** สามารถสั่งจองชุดครุยได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084 – 9878908 อ.ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์ สำนักอธิการบดี งานกิจการนักศึกษา